Foto © Melanie Groger

v. SC Dalmas x Kubina
SCID- und CA-frei